Metody załatwiania spraw drogą elektroniczną Metody załatwiania spraw drogą elektroniczną

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego

2. Dostarczenie dokumentów w godzinach (7:30 – 15:30) do Kancelarii Urzędu Miasta (pokój nr 7) przy placu Wolności 1 w  Wałczu na następujących nośnikach danych: 

a. Dyskietka 1,44 MB
b. Pamięć masowa USB
c. Płyta CD/DVD


Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes, TSL, XMLsig, PAdES, CAdES, XMLenc

2. Akceptowalne formaty załączników to:

  • Dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub multimedialne: . txt, .rtf, .pdf, .xps, .odt, .ods, .odp, .doc, .xls, .ppt, .docx, .xlsx, .pptx, .csv.
  • Dane zawierające informację graficzną: .jpg (jpeg), .tif (.tiff), .geotiff, .png, .svg
  • Dane zawierające informację dźwiękową: .wav, .mp3, .avi, .mpg, .mpeg, .mp4, .m4a, .mpeg4, .ogg, .ogv
  • Dane po kompresji: .zip, .tar, .gz (.gzip), .7Z
  • Dane stron www: .html, .xhtml, .css,
  • Pliki określające strukturę i wizualizację dokumentu: .xml, .xsd, .gml, .eng


3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

UWAGA !
Aby można było złożyć wniosek do urzędu drogą elektroniczną konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP.


Metody załatwiania spraw drogą elektroniczną Metody załatwiania spraw drogą elektroniczną

a) Platformie e-PUAP

1. Zarejestruj się i zaloguj się na platformie e-PUAP Przejdź
2. Znajdź nasz profil wpisująć w okno wyszukiwania: Gmina Miejska Wałcz

2. Z listy dostępnych formularzy wybierz „Korespondencja ogólna"


3. Uzupełnioną deklarację (pobierz) podpisz podpisem kwalifikowanym
4. Dołącz do formularza "Korespondencja ogólna" podpisaną deklarację
5. Wyślij do Urzędu Miasta WałczDeklaracje składane w formie elektronicznej muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym/tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 262/ lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 235/;

Po złożeniu Deklaracji w formie elektronicznej zostanie wystawione urzędowe poświadczenie odbioru (UPO)