Informacje Informacje

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej włączyło nasz kraj w realizację polityki spójności UE, której celem jest harmonijny rozwój całego terytorium UE poprzez działania w zakresie zmniejszania dysproporcji ekonomicznych i społecznych  w regionach państw członkowskich. Od 2004 roku Polska sukcesywnie korzysta z bezzwrotnej pomocy finansowej, pochodzącej przede wszystkim z zasobów funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.
Decyzją Parlamentu Europejskiego w sprawie budżetu unijnego na lata 2014-2020 Polsce przyznano 82,3 mld euro. Dodatkowo, ponad 252 mln euro przyznano na wsparcie bezrobotnej młodzieży. Środki te będzie można zainwestować m.in. w badania naukowe i ich komercjalizację, kluczowe połączenia drogowe (autostrady, drogi ekspresowe), rozwój przedsiębiorczości, transport przyjazny środowisku (kolej, transport publiczny), cyfryzację kraju (szerokopasmowy dostęp do Internetu, e-usługi administracji) czy włączenie społeczne i aktywizację zawodową.
W ramach nowego rozdania środków unijnych na lata 2014- 2020 będzie realizowanych 6 krajowych programów, w tym jeden ponadregionalny dla województw Polski Wschodniej oraz 15 programów regionalnych, dla których zostanie przeznaczone ok. 60 proc. funduszy strukturalnych.


Informacje Informacje

propozycja podziału Funduszy Europejskich 2014-20 na programy krajowe

oraz Program Europejska Współpraca Terytorialna i Europejski Instrument Sąsiedztwa.
 
Dokumenty dotyczące programów krajowych są w fazie akceptacji. Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/Strony/glowna.aspx
 


Informacje Informacje

Programy Regionalne

Podział funduszy na regionalne programy operacyjne (RPO)  poprzedzony był ustaleniami z samorządami wojewódzkimi. Propozycję podziału tych środków przedstawiono poniżej:
Propozycja podziału Funduszy Europejskich 2014-2020 na regiony (w mln euro)

Na terenie województwa zachodniopomorskiego wdrażany jest Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, na którego realizację przeznaczono 6,7 mld zł.
 
Szczegóły dotyczące programu znajdują się na stronie: http://perspektywa2020.wzp.pl/