Laur Złota Korona Laur Złota Korona


ROK DZIAŁALNOŚĆ
GOSPODARCZA OGÓLNOSPOŁECZNA
2002
inna formuła
(za 2001 rok)
Jarosław Horodecki – całokształt działalności
VNH – przedsięwzięcie gospodarcze
Cymes – najlepszy produkt
COS – za pełen zakres i wyskoki standard świadczonych usług
ALF s.c. – za wysoki poziom usług handlowych świadczonych na rzecz mieszkańców miasta
 
2003
(za 2002 rok)
„Albor" Uniwersytet Szczeciński
2004
(za 2003 rok)
Ubojnia i Masarnia
HiB Czaban
PZW
2005
(za 2004 rok)
„Romet" Z. i W Waltersowie
2006
(za 2005 rok)
„Graff" Parafia p.w. Św. Antoniego
2007
(za 2006 rok)
„Sinogal" „Morzycówka" Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśniej i Ekologicznej Nadleśnictwa Wałcz
2008
(za 2007 rok)
„TDE" Sp. z o.o. Stefania Ludwiczak – opiekunka i założycielka Stowarzyszenia „4H"
2009
(za 2008 rok)
„ Broset" Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców Ziemi Wałeckiej
2010
(za 2009 rok)
Wałecka Spółdzielnia Mieszkaniowa Klub Miłośników Miasta Wałcz
2011
(za 2010 rok)
ESJOT Uniwersytet III Wieku
2012
(za 2011 rok)
PSS Społem Stowarzyszenie Amazonki
2013
(za 2012 rok)
Albatros Aluminium Sp.z.o.o Liga Obrony Kraju
2014
(za 2013 rok)
Power – Tech Producenta Systemów Wycinania Laserowego Eagle Pani Celina Bielejec
2015
(za rok 2014)
Transport i Spedycja
Ireneusz Kowalczyk
Stowarzyszenie Dzieci Niepełnosprawnych
„Uśmiech"
2016
(za rok 2015)
Polskie Zakłady Zbożowe
W Wałczu
Środowiskowy Dom Samopomocy w Wałczu
 

Laur Złota Korona Laur Złota Korona

Laur Złota Korona Laur Złota Korona

I. Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest Burmistrz Miasta Wałcz.

II. Cel Konkursu
Celem konkursu jest:
 1. uhonorowanie i promocja działalności gospodarczej prowadzącej do wzrostu potencjału i konkurencyjności Wałcza
 2. promowanie przedsiębiorców działających zgodnie z prawem i zasadami etyki
 3. propagowanie wizerunku rzetelnego pracodawcy,
 4. uhonorowanie i promowanie osób i instytucji działających społecznie na terenie miasta Wałcz
III. Kategorie konkursu:
Nagrody przyznawane są w następujących kategoriach:
 1. Gospodarcza
 2. Społeczna
IV. Warunki uczestnictwa w konkursie.
 1. W konkursie mogą uczestniczyć: przedsiębiorstwa, instytucje, stowarzyszenia oraz osoby fizyczne prowadzące działalność na terenie miasta Wałcz.
 2. Podmiotami upoważnionymi do zgłaszania wniosków są:
 1. Burmistrz Miasta Wałcz
 2. Organizacje i instytucje gospodarcze oraz społeczne działające w Wałczu
 1. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać dokładne dane osoby lub podmiotu zgłoszonego do wyróżnienia i opis uzasadniający nadanie tytułu. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu
 2. Ocenie podlegać będą:
 1. w kategorii gospodarczej: jakość oferowanych produktów i usług, innowacyjność, konkurencyjność, efektywność produkcji i poziom zatrudnienia,
 2. w kategorii społecznej: wysoki poziom pozytywnego, społecznego odbioru prowadzonej działalności, zaangażowanie, ilość odbiorców, bezinteresowność w działaniach,
V. Kapituła konkursu
 1. Kapitułę konkursu stanowi:
 1. Kierownictwo Urzędu Miasta
 2.  Przedstawiciele Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Promocji, Sportu i Turystyki
 3. Przewodniczący Rady Miasta
 4. Prezes Północnej Izby Gospodarczej oddział Wałcz
 1. Na czele kapituły stoi Burmistrz Miasta Wałcz
VI. Harmonogram uczestnictwa w konkursie
 1. Wnioski o przyznanie nagrody składa się w terminie do dnia 10 grudnia każdego roku.
 2. Kapituła dokonuje weryfikacji kandydatów pod kątem wymogów i założeń regulaminowych a następnie przyznaje tytuł Złotej Korony w kategorii gospodarczej i społecznej.
 3. Zwycięzca danej kategorii otrzymuje nagrodę w postaci okolicznościowego grawertonu „Złotej Korony"
 4. Nadzór nad obsługą administracyjną i regulaminowym przebiegiem Konkursu sprawuje Wydział Rozwoju Gospodarczego, Promocji, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Wałcz
VII. Nagrody Konkursu
 1. Nagroda „Złota Korona"  ma charakter honorowy i prestiżowy i przyznawana jest raz w roku
 2. Laureaci mają prawo posługiwać się przyznanym tytułem „Złotej Korony" w celach promocyjnych firmy lub instytucji.
 3. Laureaci maja prawo używania wizerunku grawertonu „Złotej korony" we wszystkim materiałach firmowych i reklamowych.
VIII. Postanowienia końcowe
 1. Decyzja kapituły jest ostateczna.
 2. W sytuacjach spornych nie przewiduje się procedur odwoławczych
 3. Zmian w regulaminie dokonuje Burmistrz Miasta Wałcz