Podstrefy Wałcz Podstrefy Wałcz

Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna została powołana w 1997r. Misją Strefy jest wspieranie rozwoju regionu Pomorza Środkowego poprzez stosowanie rozwiązań uwzględniających i wykorzystujących szczególne uwarunkowania regionu oraz tworzenie warunków dla trwałego rozwoju gospodarczego zorientowanego na dojrzałą gospodarkę rynkowa. Słupska Strefa usytuowana jest w północnej części kraju i zajmuje łączną powierzchnię  824,3522 ha

 

„ Podstrefa Wałcz" Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej została utworzona 19 września 2007r. Jej powierzchnia obejmowała około 25,9710 hektarów wolnych terenów przeznaczonych pod inwestycjew rejonie ulic Budowlanych i Południowej.W  2012r.  została ona poszerzona o dodatkowe 30,8251 ha.usytuowanych przy ul. Kołobrzeskiej. Obecniełączna powierzchnia „ Podstrefy Wałcz" wynosi 56,7961 ha. Obszar ten zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego przeznaczony jest pod zabudowę przemysłową i usługową.

 

Aktualnie, po przeprowadzonych rokowaniach, zezwolenie na działalność w „Podstrefie Wałcz" Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej otrzymałoczterech inwestorów:

  • - VHN (fabryka grzejników)
  • - OZEN PLUS ( energia, węgiel drzewny, brykiety)
  • - EKOMECH ( zakład produkujący konstrukcje stalowe)
  • - ALBATROS – ALUMINIUM (obróbka elementów aluminiowych)

 

Łącznie zajmując powierzchnię około 12 ha.  Z kolejnymi prowadzone są rozmowy. Na przyszłych inwestorów czeka jeszcze około 35ha tego preferencyjnego terenu.

Najbardziej pożądanymi inwestorami dla Wałcza są te firmy, które działają w branży elektronicznej, motoryzacyjnej, maszynowej, tekstylnej, przetwórstwa delikatesowego oraz obsługujących ruch turystyczny. Oczekiwanymi i mile widzianymi są przedsiębiorcy, którzy w ramach inwestycji w naszym mieście stworzą nowe i stałe miejsca pracy w szczególności dla kobiet oraz ci, którzy prowadzą działalność nieszkodliwą dla środowiska. Miasto Wałcz jest otwarte na wszelkiego rodzaju inicjatywy społeczne i ekonomiczne. Podejmowane są wszelkie działania i utrzymywane kontakty, które mogą w przyszłości zaowocować współpracą gospodarczą oraz ciekawymi projektami. Inwestorzy mogą liczyć na szybkie zakończenie inwestycji- dzięki gotowym terenom inwestycyjnym oraz pomocy w procesie inwestycyjnym, a także na stały kontakt z organami administracji samorządowej.

Utworzone w Wałczu uczelnie: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, filia Uniwersytetu Szczecińskiego i Kolegium Języków Obcych kształcą kadrę, która według naszych założeń powinna zasilić wałeckie jednostki gospodarcze i instytucje administracyjne, te obecne jak i przyszłe. Dlatego też miasto poszukuje inwestorów, którzy skorzystają z potencjału wiedzy i kwalifikacji absolwentów naszych szkół wyższych.Trwają też wspólne działania władz miasta, O/PIG i wyższych uczelni w poszukiwaniu i tworzeniu nowych kierunków studiów i specjalności, które jak najlepiej będą służyły rozwijającej się wałeckiej gospodarce.


Korzyści podatkowe dla inwestorów w Słupskiej SSE

 

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na podstawie otrzymanego zezwolenia korzystają z pomocy regionalnej* w formie zwolnienia dochodu z podatku dochodowego z tytułu:

 

- realizacji nowej inwestycji lub

- tworzenia nowych miejsc pracy.

*Maksymalna intensywność pomocy regionalnej wynosi odpowiednio:

 

  • - 35% dla dużego przedsiębiorcy (zatrudniającego ponad 250 osób),
  • - 45% dla średniego przedsiębiorcy (zatrudniającego mniej niż 250 osób),
  • - 55% dla małego przedsiębiorcy (zatrudniającego mniej niż 50 pracowników).

 

oraz zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli.
Rada Miejska w Wałczu  całkowicie  zwolniła z podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle na terenie Strefy w Wałczu w ramach pomocy de minimis. Ww. pomoc udzielana jest  zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Komisji (WE ) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 379/5 z 28.12.2006r.).