Stowarzyszenie Gmin Pojezierza Wałeckiego Stowarzyszenie Gmin Pojezierza Wałeckiego

Stowarzyszeni Gmin Pojezierza Wałeckiego zostało utworzone 9 maja 1997r. W jego skład weszły wówczas gminy Człopa, Jastrowie, Mirosławiec, Tuczno, gmina wiejska Wałcz i miasto Wałcz. Pomysłodawcą zawiązania tej organizacji i pierwszym przewodniczącym Stowarzyszenia został ówczesny Burmistrz Miasta Wałcz Zdzisław Tuderek.

Stowarzyszenie Gmin Pojezierza Wałeckiego Stowarzyszenie Gmin Pojezierza Wałeckiego

Głównym zadaniem Stowarzyszenia jest zintegrowanie gmin leżących na Pojezierzu Wałeckim wokół wspólnych celów gospodarczych i społecznych a w tym głównie w zakresie turystyki, rekreacji, czynnego wypoczynku i infrastruktury turystycznej.

Stowarzyszenie Gmin Pojezierza Wałeckiego Stowarzyszenie Gmin Pojezierza Wałeckiego

 • Inicjowanie, przygotowanie i realizacja na terytorium zrzeszonych w Stowarzyszeniu gmin wspólnych przedsięwzięć służących rozwojowi i współpracy samorządów,
 • Tworzenie warunków do rozwoju turystyki w szczególności poprzez promocję walorów Pojezierza Wałeckiego
 • Uczestnictwo w imprezach targowych 
 • Publikacja wydawnictw promocyjnych
 • Oznakowanie atrakcji turystycznych na terenie Pojezierza
 • Wspomaganie członków Stowarzyszenia w realizacji zadań własnych i zleconych,
 • Pozyskiwanie i wykorzystywanie środków pomocowych Unii Europejskiej oraz międzynarodowych instytucji finansowych, na realizację zadań statutowych
 • Inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw służących społeczno-gospodarczemu rozwojowi regionu
 • Wspieranie i popieranie przedsięwzięć, firm, organizacji oraz osób działających zgodnie z celami statutowymi Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie Gmin Pojezierza Wałeckiego Stowarzyszenie Gmin Pojezierza Wałeckiego

 • Gmina Tuczno
 • Gmina Człopa
 • Gmina Jastrowie
 • Miasto Wałcz

Stowarzyszenie Gmin Pojezierza Wałeckiego Stowarzyszenie Gmin Pojezierza Wałeckiego

 1. Bogusława Towalewska – Przewodnicząca (Burmistrz Miasta Wałcz)
 2. Piotr Wojtiuk – Członek Zarządu (Burmistrz Jastrowia)
 3. Krzysztof Hara - Członek Zarządu (Burmistrz Tuczna