Wałcz w liczbach Wałcz w liczbach

Powierzchnia  w granicach administracyjnych miasta Wałcz wynosi 3817 ha, w tym: Gmina Miejska Wałcz  jest właścicielem:
 1. gruntów  o powierzchni ogólnej 1011 ha, w tym:
 1. oddane w użytkowanie wieczyste 72 ha,
 2. będące w zasobie nieruchomości Gminy Miejskiej Wałcz 939 ha i obejmujące:
 • użytki rolne 307 ha,
 • grunty leśne i zadrzewione 52 ha,
 • grunty zabudowane i zurbanizowane 210 ha,
 • grunty pod wodami 259 ha,
 • nieużytki i tereny różne 111 ha.
Gmina Miejska Wałcz posiada 988 lokali mieszkalnych i 73 użytkowe
  
 
Liczba osób zameldowanych na terenie miasta Wałcz - 24.414, w tym 24.056 osoby zameldowane są na pobyt stały, 358 na pobyt czasowy.
 

Wałcz w liczbach Wałcz w liczbach


Wałcz w liczbach Wałcz w liczbach

Liczba jednostek gospodarczych ogółem – około 2.500
Wiodące branże (struktura):
produkcja                   14,3%
budownictwo              21,4%
usługi                          28,6%
handel                        35,7%
 
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto – około 2.950zł
Przedsiębiorczość mieszkańców mierzona wskaźnikiem ilości firm na 10 tys. mieszkańców:
 
 Wałcz                                     woj.zachodniopomorskie                               Polska
 1.359                                                  1.302                                                1.024
 
Wykaz największych zakładów produkcyjnych w Wałczu:
 1. VNH Fabryka Grzejników Sp. z o.o. - 322 osoby
 2. Victoria Cymes Sp. z o.o. - 167 osób
 3. Ekomech Sp. z o.o. - 155 osób
 4. Ozen Plus Sp. z o.o. - 137 osób
 5. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Import – Export BROSET Sp. z o.o.– 94 osoby
 6. Fabryka Części Rowerowych ROMET Sp. z o.o. – 95 osób
 7. Albatros Aluminium Sp. z o.o. -49 osób
„Podstrefa Wałcz" Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej została utworzona w Wałczu 17 września 2007r. Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów. W jej obszar wchodziły tereny o powierzchni 26 ha położone w rejonie ulic Południowej i Budowlanych.
Zlokalizowane do tej pory w „Podstrefie Wałcz" zakłady pracy:
 • VNH Fabryka Grzejników Sp. z o.o.
 • „Ozen Plus" Sp. z o.o.
 • Ekomech Sp. z o.o.
 • „Albatros Aluminium" Sp. z o.o.
 
W marcu 2012r. obszar „Podstrefy Wałcz" poszerzono o kolejne 30,8 ha terenów zlokalizowanych w tzw. „widełkach" ulic Nowomiejska i Kołobrzeska. Zatem obszar „Podstrefy Wałcz" wynosi obecnie około 57 ha.
Podstawowe ulgi i preferencje wynikające z faktu inwestowania w Strefie:
 • zwolnienie z podatku dochodowego do 60%
 • zwolnienia i ulgi z opłat lokalnych
 • gwarancja pełnego uzbrojenia terenu
 

Wałcz w liczbach Wałcz w liczbach

Ilość złożonych deklaracji 8288 szt.
Ilość mieszkańców zameldowanych objętych deklaracją  23399 os.
Ilość mieszkańców zameldowanych zamieszkałych objętych deklaracją 19791 os.
Ilość mieszkańców zameldowanych 25372 os.
Ilość mieszkańców zameldowanych nie mieszkających w Wałczu objętych deklaracją 3608 os.
Ilość mieszkańców sortujących odpady komunalne 12726 os.
Ilość mieszkańców, którzy nie sortują odpadów komunalnych 7065 os.